Son Güncelleme:
17/01/2019 - 09:16

Öğretim Elemanları İçin Yıllık Uzatım İşlemleri

 1. İlgili birim, görev süresi uzatılacak personelin unvanına göre* görev süresi uzatma/uzatmama talebini (araştırma görevlileri için görev süresi uzatım formlarını ekleyerek) bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlük görüşü ile birlikte Personel Daire Başkanlığı'na iletir.
 2. Görev süresinin uzatılması düşünülen araştırma görevlisinin öğrenimde geçen süresi uzatım talep edilen yılda yedinci (bütünleşik doktora programında ise altıncı) yılı olacaksa ilgili öğretim elemanı için uzatım talebi gerekçesi uzatım formu ile birlikte gönderilir.
 3. Görev süresi uzatılmayacak araştırma görevlileri için aynı form yalnızca görev süresi uzatılmayacak personeli içerir şekilde düzenlenir ve aynı yöntemle Personel Daire Başkanlığı'na iletilir. Diğer unvanlar ve görev süresini tamamlamamış (yedinci yılını bitirmemiş) araştırma görevlileri için uzatılmama gerekçesi belirtir.
 4. Personel Daire Başkanlığı'nda toplanan görev süresi uzatma/uzatmama talepleri Rektörlük Makamı'na onaya sunulur.**
 5. Rektörlük Makamı'nın kararı doğrultusunda görev süresi uzatılacak ve uzatılmayacak personel ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili birime iletilir.

* İlgili birimin kadrosunda bulunan uzman, okutman ile öğretim görevlisi unvanlarında çalışan personelin görev süresinin uzatılması/uzatılmaması için Fakülte Yönetim Kurulu kararı alınır.

** Rektörlük kadrosunda bulunan uzman ve okutman unvanlarında çalışan personelin görev süresinin uzatılması/uzatılmaması için Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınır.


Doktor Öğretim Üyesi İçin Görev Süresi Uzatım İşlemleri

 1. İlgili, aşağıda belirtilen evrakları dört ayrı dosya halinde ilgili birime teslim eder.
  • Özgeçmiş ve yayın listeleri,
  • Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora vb. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),
  • Onaylı dil belgesi,
  • Bilimsel çalışmaları,
  • Atıfları,
  • Yayınları,
  • İlgili Dekanlığın/Müdürlüğün ilgilinin dosyasında bulunmasını istediği evraklar.
 2. İlgili birim tarafından hazırlanmış dosyalar belirlenen üç jüri üyesine gönderilir ve değerlendirme sonrasında jüri raporları, jüri üyeleri tarafından ilgili birime gönderilir.
 3. İlgili birim tarafından ilgilinin hazırlamış olduğu dosyaya jüri raporları ve ilgili kişi hakkındaki Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu kararı eklenerek yazı ile Rektörlük Makamı'na gönderilir.
 4. Rektörlük Makamı tarafından onaylanarak Personel Daire Başkanlığı'na gönderilen evrak esas alınarak ilgilinin yeniden doktor öğretim üyesi kadrosuna ataması yapılarak görev süresi uzatılır.
 5. Personel Daire Başkanlığı tarafından atama onayının bir örneği ilgiliye tebliğ edilmek üzere ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ilgili birime gönderilir.