PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi

2547 sayılı Kanun 34. maddesi uyarınca yapılan görevlendirmelerdir. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'na göre işlemleri yapılır.

 

Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu Kanunda aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler. (17.08.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen şekli.) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğretim Kurulunca İçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu görüşün sonucunda Maliye Bakanlığının onayıyla sözleşme yapılır ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilerek görevine başlar.

 

Formlara Ulaşmak İçin Tıklayınız