Üniversite Yönetim Kurulu’nun 19 Kasım 2019 tarih ve 2019/38-7 sayılı kararının ekidir.

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI SÜRELİ BİLİMSEL YAYIN MAKALE ÖDÜLÜ ESASLARI

1. ODTÜ Geliştirme Vakfı yayın ödülüne aday gösterilecek makalelerin, Web of Science (WoS) veritabanında dizinlenen ve ODTÜ Rektörlüğü tarafından yayınlanan listede tanımlanan Q1 ve Q2 kapsamındaki hakemli süreli yayınlarda yayımlanan tam metin makaleler olması gerekir.

2. Yayın ödülüne önerilen yayınların değerlendirilmesinde, ödül başvurusunun yapıldığı tarihte WoS tarafından yayınlanan en güncel sınıflandırma verileri dikkate alınır.

3. Aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan yayın yazarları ödüle aday olmak için başvurabilir:

a. ODTÜ’de tam zamanlı görevli öğretim elemanları,
b. ODTÜ idari kadro ve pozisyonlarında görev yapan tam zamanlı personel,
c. ODTÜ lisans veya lisansüstü programı öğrencileri,
d. ODTÜ’den emekli olan ve başka bir kurumda kadrolu olarak çalışmayan öğretim elemanları,
e. ÖYP, DOSAP, vb. kapsamda ODTÜ’de bulunan veya bulunmuş olan araştırmacılar.

4. Ödüle aday kişinin kurum adresinin ODTÜ Senatosu’nun belirlediği “Yayınlarda Kurum Adresi Belirtilmesine İlişkin Esaslar”a uygun şekilde verilmiş olması ve bu adresin tek başına ya da başka bir kurum ile birlikte ODTÜ olması gerekir.

5. Ödüle aday gösterilmek için, makalenin basılmış olması gerekmektedir.

6. Yayın, başvurunun yapıldığı veya bir önceki yıl içinde basılmış olmalıdır.

7. ODTÜ Geliştirme Vakfı için ödül önerisi, yazarın başvurusu üzerine Rektörlük tarafından yapılır.

8. Madde 3’te tanımlanan farklı yazar gruplarına, Madde-1 kapsamındaki makaleleri için verilecek ödül miktarları ODTÜ Yönetim Kurulu önerisiyle ODTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

9. 2020 yılı için belirlenen ödül miktarı Q1 dergi listesinde yer alan makaleler için 3.500.- TL; Q2 dergi listesinde yer alan makaleler için ise 2.000.- TL’dir.

10. Yayınların uluslararası ortak yazarlı (yurtdışı adresli) olması durumunda ödül miktarı 1.2 katsayısı ile çarpılarak belirlenir.

11. İlgili dizinde “Average JIF Percentile” değeri en yüksek ilk otuz içinde yer alan dergilerdeki (Liste 1) süreli yayınlar için verilen ödül 2 katı; en üst %10'luk grupta yer alan dergilerdeki (Liste 2) süreli yayınlar için verilen ödül ise 1,25 katı olarak uygulanır.

12. Madde-9’da belirtilen ödül miktarı tek yazarlı yayınlarda verilecek ödüldür. Çok yazarlı yayınlarda verilecek ödül tutarı ODTÜ adresli yazarlar arasında eşit olarak dağıtılacaktır (CERN yayınları hariç).

Makale Ödülü Dergi Listeleri

Not: Yayınlanan makalelerin hangi liste kapsamında değerlendirileceği, ilgili derginin güncel WoS sınıflama verileri dikkate alınarak üniversitemiz AVESİS sistemi tarafından otomatik olarak belirlenmektedir.