Öğretim Üyesi Atamaları için Geçerli Minimum İngilizce Sınavı Puanları*

Başvuru aşaması:

1- Anadili İngilizce olmayan tüm adayların KPDS/ÜDS/YDS'den en az 85 puan (Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü için 90 puan) veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puanı almış olmaları istenir.

2- Bu puan, Üniversite düzeyinde minimum puan olup, bazı akademik birim ve programlar daha yüksek puanlar talep edebilir. Bu akademik birim ve programların kadrolarına başvurmak için gerekli minimum dil puanları, Senato tarafından onaylanarak Üniversite web sayfasında ilan edilir. Bir akademik birim için, okutman ve/veya öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda aranan minimum puan Senato kararıyla yükseltilmiş ise, o birimlere doktor öğretim üyesi, doçent veya profesör unvanıyla atanacak adaylar için de aynı minimum dil puanı geçerli olacaktır.

3- İngilizce dil sınavı sonuçlarının süresi 3 yıldır. Üç yıldan daha önceye ait sınav belgesi olan adayların başvuruları, bu belgeleri aldıktan sonraki dönemde eğitim dili İngilizce olan bir yurt dışı üniversitede lisansüstü eğitim amaçlı veya öğretim üyesi olarak bulunmuş olmaları durumunda, ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul Yönetim Kurulunun kararı ve atamaya yetkili amirin onayı ile kabul edilebilir.

Atama aşaması:

4- Başvuru koşulunu sağlayan adayların atanabilmeleri için başarılı olmaları gereken İngilizce dil sınavları aşağıda verilmiştir:

  • Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, İngilizce sözlü mülakata alınırlar.
  • Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav verilir.
  • Bu sınavların jürisi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Yüksek Okulu Modern Diller Bölümü ve Temel İngilizce Bölümü'nden Üniversite Yönetim Kurulu'nca belirlenecek üç öğretim üyesi veya öğretim görevlisinden oluşur. Jüri üyeleri kendi aralarında jüri başkanını belirler. Sınav sonuçları, jüri üyelerinin imzasını taşıyan bir tutanakla, doktor öğretim üyesi adayları için ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okula, doçent ve profesör adayları için Rektörlüğe gönderilir.
  • Sözlü veya yazılı sınavda başarısız olan adaylar, başarısız olduğu sınavlara 6 ay geçmeden tekrar giremezler.
  • Anadili İngilizce olan adaylar bu sınavlardan muaf tutulur.

* İlgili Üniversite Senatosu Kararları:

22.12.2009 tarih ve 2009/11-2 sayılı Üniversite Senatosu Kararı

01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı Üniversite Senatosu Kararı

01.04.2014 tarih ve 2014/2-6 sayılı Üniversite Senatosu Kararı