Atanma İşlemleri

 • İlgilinin kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından başlatılan kadro devir işlemleri sonucunda Yükseköğretim Kurulu'ndan kadro devrinin uygun olduğu Üniversitemize ve ilgili üniversiteye bildirilir.
 • Yükseköğretim Kurulu yazısının bir örneği ilgili enstitüye gönderilerek konu hakkındaki görüşleri sorulur.
 • Enstitü görüşünü, varsa ilgili bölümün görüşünü de dikkate alarak Personel Daire Başkanlığı'na bildirir.
 • Personel Daire Başkanlığı enstitü görüşünü ilgili üniversiteye bildirir ve görüş olumlu ise ilgili üniversiteden sicil özeti istenir. (Enstitüden gelen görüş olumsuz ise durum ilgili Üniversiteye bildirilir ve işlem sona erer.)
 • İlgili üniversite kişinin sicil özetini Üniversitemize gönderir.
 • Personel Daire Başkanlığı kişinin atamasını yapar ve ilgili üniversiteden ayrılış tarihi ile maaş nakil bildirimi istenir.
 • İlgili, bir nüshasını elden getirdiği personel maaş nakil bildirimi, SGK işten ayrılış bildirgesi ile gerekli evrakları Personel Daire Başkanlığı'na teslim eder ve bölümünde görevine başlar.
 • Maaş nakil bildiriminde yazan tebliğ tarihinden itibaren, farklı şehirdeki bir üniversiteden gelen kişi 15 gün içinde, Ankara’daki bir üniversiteden gelen kişi ise aynı gün göreve başlamamış olursa hakkında görevinden çekilmiş sayılma işlemleri yürütülür.
 • Personel Daire Başkanlığı maaş nakil bildirimi ile atama onayının birer örneğini göndererek ilgili enstitüye kişinin göreve başlama tarihini sorar.
 • İlgilinin göreve başlama tarihi ilgili enstitü tarafından Personel Daire Başkanlığı'na bildirilir.
 • Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından göreve başlama tarihi itibariyle bilgisayar kayıtları (ODTÜ İKYS, SGK ve HİTAP) yapılır ve Akademik Tahakkuk Müdürlüğü’ne maaş işlemleri için gerekli belgeler teslim edilir.
 • Üniversitesi tarafından kişinin maaş nakil bildirimi, ayrılış tarihi ile özlük ve sicil dosyaları Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir.

Dönüş İşlemleri – Karşı Üniversitede 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi Kapsamında olanlar

Lisansüstü Programda Mezuniyet, Başarısızlık, Azami Süre Aşımı Durumları

 • İlgilinin lisansüstü programdan mezun olduğu/programda başarısız olduğu/azami öğrenim süresini aştığı ilgili enstitü tarafından Personel Daire Başkanlığı'na bildirilir ve ilişik kesme işlemleri başlatılır.
 • Ayrılış tarihi itibariyle işten ayrılma belgesini düzenler. Ayrıca işten ayrılış bilgi formunu doldurularak e-posta ile Personel Daire Başkanlığı Akademik Özlük Müdürlüğü'ne gönderilir.
 • Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından ayrılış tarihi itibariyle bilgisayar kayıtları (ODTÜ İKYS, SGK ve HİTAP) yapılır ve Akademik Tahakkuk Müdürlüğü’ne maaş işlemleri için gerekli belgeler teslim edilir.
 • İlişik kesme işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili enstitü boş kadronun karşı üniversiteye iadesini talep eder.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na boş kadro iadesi talebi gönderilir.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadro iadesinin uygun görüldüğünü Üniversitemize ve karşı Üniversiteye bildirir.
 • Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgilinin özlük dosyası karşı Üniversiteye gönderilir.

Dönüş İşlemleri – Karşı Üniversitede 2547 Sayılı Kanunun 33/a Maddesi Kapsamında olanlar

Lisansüstü Programda Mezuniyet, Başarısızlık, Azami Süre Aşımı Durumları

 • İlgilinin lisansüstü programdan mezun olduğu/programda başarısız olduğu/azami öğrenim süresini aştığı ilgili enstitü tarafından Personel Daire Başkanlığı'na bildirilir.
 • Personel Daire Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan ilgilinin durumunu belirterek kadro iadesi isteme yazısını hazırlar.
 • Yükseköğretim Kurulu kadro iadesinin uygun görüldüğünü Üniversitemize ve karşı üniversiteye bildirir.
 • Personel Daire Başkanlığı ilgilinin sicil özetini hazırlar ve karşı üniversiteye gönderir.
 • Karşı üniversite ilgilinin durumuna uygun atamasını yapar ve atamanın bir örneğini göndererek ayrılış tarihini Üniversitemize sorar.
 • Personel Daire Başkanlığı ilgiliye tebliği için ilgili enstitüye atama örneğini gönderir ve ayrılış tarihini sorar.
 • İlgili bölüm atamayı kişiye tebliğ eder, tebliğ ve ayrılış tarihlerini Personel Daire Başkanlığı'na bildirir ve ayrılış tarihi itibariyle işten ayrılma belgesini düzenler. Ayrıca işten ayrılış bilgi formu doldurularak e-posta ile Personel Daire Başkanlığı Akademik Özlük Müdürlüğü'ne gönderilir.
 • Ayrılış ve tebliğ tarihleri esas alınarak hazırlanan maaş nakil bildiriminin bir nüshası ile SGK işten ayrılış bildirgesi üniversitesine verilmek üzere kişiye elden teslim edilir.
 • Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından ayrılış tarihi itibariyle bilgisayar kayıtları (ODTÜ İKYS ve HİTAP) yapılır ve Akademik Tahakkuk Müdürlüğü’ne maaş işlemleri için gerekli belgeler teslim edilir.
 • Maaş nakil bildiriminin diğer nüshası, ilgilinin ayrılış tarihi ile özlük dosyası karşı üniversiteye gönderilir.

Ortak Dönüş İşlemleri - İstifa Durumu

 • Kişi istifa etmek istediğini belirtir dilekçesini karşı üniversiteye teslim eder.*
 • Karşı üniversite tarafından Üniversitemize ilgilinin istifasını uygun gördüğüne ilişkin yazı gönderilir.
 • Personel Daire Başkanlığı kadro iade işlemlerini başlatır ve görüşü ilgili enstitüye bildirir.
 • Yükseköğretim Kurulu kişinin kadro iadesinin uygun görüldüğünü bildirir.
 • İlgili enstitü istifa tarihi itibariyle işten ayrılma belgesini düzenler. Ayrıca işten ayrılış bilgi formunu doldurularak e-posta ile Personel Daire Başkanlığı Akademik Özlük Müdürlüğü'ne gönderilir.
 • Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından ayrılış tarihi itibariyle bilgisayar kayıtları (ODTÜ İKYS ve HİTAP) yapılır ve Akademik Tahakkuk Müdürlüğü’ne maaş işlemleri için gerekli belgeler teslim edilir.
 • Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgilinin özlük dosyası karşı üniversiteye gönderilir.

 

* Alternatif olarak istifa işlemleri Üniversitemizden başlatılabilir. Bu durumda işlemlerin tamamlanması daha uzun sürecektir. Üniversitemizden istifa işlemlerinin başlatılmasının tercih edilmesi halinde;

ilgili enstitüye gönderilmek üzere ilgili bölüme istifa dilekçesi verilir ve ilgili enstitü kişinin istifa dilekçesini Personel Daire Başkanlığı'na iletir. Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili Üniversiteye istifa hakkında görüş sorulur. İlgili Üniversite tarafından istifanın uygun görüldüğünün bildirilmesi durumunda yukarıda yer alan, 3-6. maddelerde belirtilen işlemler yürütülür.

İstifanın uygun görülmemesi halinde kişinin bir aylık bekleme süresini müteakiben yeniden istifa dilekçesi verme hakkı vardır. Bu durumda ilgili Üniversiteye görüş sorulmadan ikinci istifa tarihi esas alınarak kadro iade işlemleri başlatılır.