1. Birim veya bölümler tarafından belirlenip kısmi zamanlı olarak çalıştırılması düşünülen öğrencilerimiz ile Yükseköğrenimde Staja Tabi (6111 sayılı kanunla zorunlu staja tabi ifadesi kaldırılmıştır) öğrencilerimiz için Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil bildiriminde bulunmadan önce, öncelikle ailesinden bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olunup olunmadığının tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bunun için birim sorumlularınca öğrencilerden beyan ve taahhüt belgesi alınması gerekmektedir.
  2. Birim sorumluları bu bilgileri doğru olarak ve zamanında Personel Dairesi Başkanlığı Kısmı Zamanlı Öğrenci Birimine bildirmelidirler.
  3. Öğrencinin ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olması veya olmaması haline göre ofisimizce iki farklı işlemin yapılması gerekecektir. Buna göre;
    • Ailesince bakmakla yükümlü olunan (ailesinden biri üzerinden sağlık karnesi almış veya sağlık giderleri bu kişinin sigortası üzerinden karşılanan) kişiler için daha önce olduğu gibi yalınızca %1 oranında Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları) işlemi yapılacak ve ödenecektir. (Forma ulaşmak için tıklayınız)
    • Ailesinden bakmakla yükümlülüğü olunmayan kişiler için %1 oranındaki kısa vadeli sigorta kolları primi ile %5 oranında Genel Sağlık Sigortası Primi işlemi yapılacak ve ödemesi yapılacaktır. Bu öğrencilerin prim oranı %6 olarak ödenecektir. (Forma ulaşmak için tıklayınız)

Bu değişiklik bakmakla yükümlü olunmayan ve Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan öğrencilerimiz için (şu an için öğrencilerimizin yaklaşık %30 u bu durumdadır) %5 oranında ilave maliyet getirmektedir.

Bu nedenle sigorta işlemlerinin doğru olarak yürütülebilmesi için öğrencilerden durumlarını belirten beyan alınacaktır. Alınacak beyanın eksik veya hatalı olması durumunda Üniversitemiz cezai durumla karışı karşıya kalabilecek olup, bu cezalar işlemin yapılmasında sorumluluğu olan ve işlemde kusuru bulunan görevlilere rücu edileceğinden birim sorumlularının cezai bir duruma düşmemeleri için beyanların alınmasında ve beyanlardaki sonradan oluşan değişikliklerin zamanında bildirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Beyan için bakılmakla yükümlü olunan veya olunmayan durumuna göre iki ayrı taahhütname düzenlenmiştir. Öğrencinin durumuna uygun olanı doldurup imzalaması gerekmektedir. Diğer yandan stajyer öğrenciler için doldurulan stajyer bilgi formunda ilgili sütuna beyan bilgisi girilmesi, kısmi zamanlı öğrenci içinse beyan ve taahhüt belgesinin PDB - öğrenci birimine belge olarak gönderilmesi gerekmektedir.