657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Maddesi uyarınca 3 çeşit Sözleşmeli Personel istihdam edilmektedir.

I. Sözleşmeli Personel

 1. Bütçe Kanunlarında belirtilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına esaslarına göre Maliye Bakanlığı'nın Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarafından Üniversitemize Sözleşmeli Pozisyon vizeleri Bakanlar Kurulu'nun 7/15754 sayılı kararı gereği Resmi Gazetede yayımlanan esaslar doğrultusunda; Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadrolar için Üniversitemizin Web sayfasında ve trajı en yüksek gazetede ilana çıkılır.
 2. İlgililer KPSS puan formları ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğüne müracaatlarını yapar.Programcı, Sistem Programcısı, Çözümleyici, Tabip, Mühendis, Avukat unvanlarında Sözleşmeli statüde başvuranlar için, Üniversitemiz mülakat komisyonu kurulur. Ancak 5620 sayılı kanun uyarınca Üniversitemize tahsis edilen Sözleşmeli Personel Pozisyonları için, ilan edilen kadrolara başvuru yapan kişilerin KPSS puan sıralamasına göre kadro sayısı kadar alım yapılmakta ve mülakat yapılmamaktadır.
 3. Mülakatı yapılan adaylar içinden asil ve yedek adaylar belirlenir. (Asil adaylardan görevine başlamayan olduğu takdirde yedek adaylar değerlendirilir.)
 4. Maliye Bakanlığından alınan TİP Sözleşme örneği ilgililere göre düzenlenir.
 5. Sözleşmeli Personel için düzenlenen sözleşme ilgilinin görev yapacağı birime gönderilerek ilgiliye ve görev yapacağı birim amiri tarafından imzalanarak Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir ve sözleşme için gerekli olan Onay alınmak üzere Rektörlük Makamına sunulur.
 6. İlgilinin göreve başlama yazısı birimce Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.
 7. İlgilinin özlük kayıtları Üniversitemiz bilgisayar kayıtlarına işlenir ve ilgili 5510 sayılı yasa kapsamı uyarınca İnternet ortamında ilgiliye İşe Giriş Bildirgesi düzenlenir.
 8. İlgiliye ait Onaydan gelen sözleşmenin aslı ve göreve başlama yazısı maaş düzenlemesi için Personel Daire Başkanlığı İdari Tahakkuk Müdürlüğüne teslim edilir.
 9. İlgiliye sözleşmenin bir örneği tebliğ edilir.

Not: İlgilinin sözleşme ücreti; KPDS ve daha önceki hizmeti süreleri esas alınarak belirlenir.


II. MEMS Proje Personeli ve Bilimsel Araştırma Projelerinde Görev Alacak Sözleşmeli Personel İçin Gerekli Olan İşlemler

 1. Projeden sorumlu (Proje Yürütücü) koordinatör; projesinde çalıştıracağı ilgiliyi belirleyerek Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğüne bildirir.
 2. İlgiliye Maliye Bakanlığınca belirlenen TİP Sözleşme ilgiliye göre düzenlenerek Proje Koordinatörüne ve Projede çalıştırılacak ilgiliye imzalatıldıktan sonra Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.
 3. Hazırlanan sözleşme Onay için Rektörlük Makamına Onay'a sunulur.
 4. İlgilinin göreve başlama yazısı görev yapacağı birim tarafından Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.
 5. Onaydan gelen TİP Sözleşmenin aslı ve göreve başlama yazısının örneği, Personel Daire Başkanlığı İdari Tahakkuk Müdürlüğüne ilgiliye maaş düzenlemesi için teslim edilir.
 6. İlgiliye İnternet ortamında göreve başladığı tarih itibariyle İşe Giriş Bildirgesi düzenlenir. İlgilinin özlük bilgileri Üniversitemiz kayıtlarına işlenir.