Doğum Öncesi

 1. İlgili, gebeliğinin 32. haftasında doktora giderek bunu belgelendiren raporunu alır. Bu şekilde ilgili doğum öncesi sahip olduğu sekiz hafta doğum iznini kullanma hakkına sahip olur.
 2. İlgili isterse derhal doğum öncesi izne ayrılmak üzere bölümüne dilekçe verebilir.
 3. Eğer raporda ilgilinin gebeliğinin 37. haftasına kadar çalışmasında sakınca görülmediği bildirilmiş ve ilgili doğum öncesi iznine gebeliğinin 37. haftasında ayrılarak beş haftalık doğum öncesi iznini doğum sonrasına aktarmak istiyorsa, 32. hafta raporunu görev yaptığı birime teslim ederken bir dilekçe ile bu isteğini bildirir.
 4. İlgilinin görev yaptığı birim raporu ve ilgilinin dilekçesini Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.
 5. İlgili, doğum öncesi iznine gebeliğinin 37. haftasında ayrılmak istemiş ise doğum öncesi iznine ayrılmadan önce gebeliğinin kaçıncı haftasında olduğunu gösteren raporu doğum iznine ayrılacağını bildiren bir dilekçe ekinde görev yaptığı birime teslim eder.
 6. İlgili birim, ikinci raporu ve dilekçeyi Personel Daire Başkanlığı’na gönderir.
 7. Akademik Özlük Müdürlüğü ilgilinin raporunu/raporlarını ve dilekçesini/dilekçelerini esas alarak bilgisayar kayıtlarını yapar.

Doğum Sonrası

 1. İlgili doğum yaptığına ilişkin raporun bir örneğini birimine verir.
 2. İlgilinin görev yaptığı birim ilgili bu raporu Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.
 3. Akademik Özlük Müdürlüğü ilgilinin doğum yaptığını gösteren raporu ve raporda yer alan doğum sonrası izin süresini esas alarak bilgisayar kayıtlarını yapar.

Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzne Gidiş

Doğum yapan kişi ve/veya eşi doğum nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilir. Doğum yapan kişi, yasal doğum sonrası izninin bitiş tarihinden; eşi doğum yapan kişi ise doğum yapılan tarihten itibaren en fazla iki yıl ücretsiz izin kullanabilir. Bu nedenle, yasal doğum sonrası izin/doğum sonrasında çalışılan veya ücretli izinli/raporlu geçirilen süreler, iki yıllık ücretsiz izin süresinden düşülür.

Ücretsiz izne ayrılma işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

 1. İlgili, doğum sonrası ücretsiz izin talebini dilekçe ile ilgili birime bildirir (evlatlık edinme durumunda kullanılacak dilekçe için tıklayınız.)
 2. Ücretsiz izin talebi ilgili birim tarafından Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir.
 3. Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından bilgisayar kayıtları yapılır ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğüne bilgi verilir.

Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzinden Dönüş

 1. İlgili ücretsiz izinden döndükten sonra biriminde görevine başlar.
 2. İlgili birim, ilgilinin göreve başlama tarihini Personel Daire Başkanlığı'na bildirir.
 3. Akademik Özlük Müdürlüğü ilgilinin göreve başlama tarihini esas alarak, ücretsiz izinde geçen süreleri ilgilinin derece-kademelerinde değerlendirildiğini gösterir belgeyi (makam onayı) hazırlar.
 4. Makam onayı esas alınarak Akademik Özlük Müdürlüğü bilgisayar kayıtlarını yapar ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğüne bilgi verir.
 5. Makam onayının bir örneği ilgiliye tebliğ edilmek üzere ilgili birime gönderilir.