Yeniden Atama Dönemi

 Minimum yayın puanı

İlk Yeniden Atama

0.3 P

İkinci Yeniden Atama

3 yıllık yeniden atama sonrası

0.6 P

2 yıllık yeniden atama sonrası

0.5 P

(P= İlgili bölümde doçent kadrosuna atanma için istenilen Bölüm ortalama yayın puanı)

NOTLAR:
1. Doktor öğretim üyeliği kadrosunda geçen toplam süre içerisinde elde edilen puanlara göre değerlendirme yapılır. Tablodaki değerler sağlanması gereken minimum birikimli (kümülatif) puanları gösterir.
2. Tabloda yer alan yayın puanlarına ek olarak, adayın eğitimcilik performansı da değerlendirilir.
3. Minimum puanın sağlanamaması halinde, adayın durumunun izlenmesi amacıyla yeniden atama iki yıl için yapılır.
4. İkinci yeniden atamadan sonraki tüm yeniden atamalar iki yıl için ve ÜYK kararıyla yapılır.
5. İkinci yeniden atamadan sonraki tüm yeniden atamalarda son dönemdeki faaliyetler dikkate alınır.

ODTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  1. Yukarıdaki tablolarda yer alan kriterler, başvuru yapabilmek için gereken minimum koşulları göstermektedir. Bu kriterlerin sağlanması yükseltme ve atama için gerekli koşul olup, yeterli bulunmayabilir. Esas olan jüri değerlendirmesidir ve jüri raporlarında, adayın eserlerinin ve çalışmalarının içerikleri açısından değerlendirilmeleri beklenir.
  2. ODTÜ’de ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir:

a.

i) Yurt dışında tanınmış bir üniversiteden doktora derecesi almış olması, ya da

ii) Yurt içi üniversitelerden doktora derecesi alındıysa,

(1) ya doktora sonrasında, yurt dışında tanınmış bir üniversite, araştırma veya uygulama kurumunda “akademik üretim süreçlerine” en az iki dönem boyunca katılmış olması ve      bu çalışmaların ürünlerinin ilgili FİKK’in olumlu görüşü ve Fakültenin önerisiyle Rektörlükçe onaylanması,

(2) ya da yurt dışındaki uluslararası tanınmış kurum ve kuruluşlarca yapılan değerlendirmelerle dünyada alanının en seçkinleri arasına girdiğinin ortaya konulması, bu yönde uluslararası belge ve ödüllere sahip olması ve bunun FİKK’in olumlu raporuna ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu önerisine dayanarak Üniversite Yönetim Kurulu’nca onaylanması.

b. Doktorası ODTÜ’den olan adaylar için, ayrıca, ilgili FİKK değerlendirmesine dayanan Fakülte önerisinin Rektörlükçe onaylanması.

c. Yasada öngörülen değerlendirme sürecine ek olarak, adayın İngilizce ders verebilme, eğitim ve araştırma yapabilme yeteneklerini ölçmek amacıyla, adaydan tümüyle İngilizce olarak bir seminer vermesi istenir. Adayın bu seminerde başarılı bulunması gerekmektedir. ODTÜ’de daha önce bu semineri vererek başarılı bulunmuş adayların bu semineri tekrar vermesi zorunlu değildir.


ODTÜ doktoralı adaylar için yapılacak FİKK değerlendirmesinde, yurtdışı deneyime ek olarak aşağıdaki kıstaslar da göz önüne alınır:

(1)  İlgili bölümün Fakülte tarafından onaylanmış öğretim elemanı ihtiyaç/temin planında, söz konusu adayın alanı itibarıyla ne kadar öncelikli olduğu;

(2)    İlgili bölümün eleman temini için yürüttüğü çalışmalar ve eleman temininde karşılaştığı zorluk;

(3)    İlgili bölümdeki mevcut ODTÜ doktoralı öğretim üyesi ve öğretim görevlisi oranı;

(4)    Son dönem (örneğin, 3 yıl) içinde ilgili bölümde işe başlayan ODTÜ doktoralı öğretim elemanı sayısı/oranı;

(5)    Adayın, nitelikleri itibarıyla üstün durumu.