Öğretim Elemanları İçin Yıllık Uzatım İşlemleri

 1. İlgili birim, görev süresi uzatılacak personelin unvanına göre* görev süresi uzatma/uzatmama talebini (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında görev yapan araştırma görevlileri** için görev süresi uzatım formlarını ekleyerek) bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlük görüşü ile birlikte Personel Daire Başkanlığı'na iletir.
 2. Personel Daire Başkanlığı'nda toplanan görev süresi uzatma/uzatmama talepleri Rektörlük Makamı'nın onaya sunulur.***
 3. Rektörlük Makamı'nın kararı doğrultusunda görev süresi uzatılacak ve uzatılmayacak personele ilişkin listeler Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili birime gönderilir. Görev süresi uzatılan kişilerin tebellüğ belgeleri ilgili birimde saklanır.
 4. Görev süresi sona eren kişilerin tebellüğ belgeleri ilgili birim tarafından Personel Daire Başkanlığı’na gönderilir ve işten ayrılma belgesi düzenlenir.
 5. Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından görev süresi sona eren kişilerin bilgisayar kayıtları yapılır ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğü’ne bilgi verilir.

* İlgili birimin kadrosunda bulunan öğretim görevlisi unvanında çalışan personelin görev süresinin uzatılması/uzatılmaması için Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu kararı alınır.

** 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında görev yapmakta olan araştırma görevlilerinden yüksek lisans öğrencisi olanlara öğrencilik kayıt tarihinden itibaren azami 3 yıl; doktora öğrencisi olanlara öğrencilik kayıt tarihinden itibaren azami 6 yıl dolduktan sonra uzatım teklif edilemez.

*** Rektörlük kadrosunda bulunan öğretim görevlisi unvanında çalışan personelin görev süresinin uzatılması/uzatılmaması için Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınır.


Doktor Öğretim Üyesi İçin Görev Süresi Uzatım İşlemleri

 1. İlgili, görev süresinin bitmesinden en az bir ay önce, aşağıda belirtilen evrakları dört ayrı dosya halinde ilgili Dekanlığa/Enstitüye teslim eder.
  • Özgeçmiş ve yayın listeleri,
  • Bilimsel çalışmaları,
  • Atıfları,
  • Yayınları,
  • İlgili Dekanlığın/Müdürlüğün ilgilinin dosyasında bulunmasını istediği evraklar.
 2. İlgili Dekanlık/Müdürlük tarafından hazırlanmış dosyalar belirlenen üç jüri üyesine gönderilir ve değerlendirme sonrasında jüri raporları, jüri üyeleri tarafından ilgili Dekanlık/Müdürlüğe gönderilir.
 3. İlgilinin özgeçmiş ve yayın listeleri, akademik performansa ilişkin bilgi formu, jüri raporları ve ilgili kişi hakkındaki Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu kararı, yazı ile Rektörlük Makamı'na gönderilir.
 4. İlgilinin durumu ODTÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre incelenerek, Rektörlük onayı ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınır.
 5. Görev süresi uzatımı onaylanan doktor öğretim üyelerinin yeniden doktor öğretim üyesi kadrosuna ataması yapılarak görev süresi uzatılır.
 6. Personel Daire Başkanlığı tarafından atama onayının bir örneği ilgiliye tebliğ edilmek üzere ilgili birime gönderilir.
 7. Görev süresi uzatımı onaylanmayan/uzatım başvurusunda bulunmayan doktor öğretim üyelerinin görev süresi uzatılmaz.