1. Kısmi Zamanlı Öğrenci işlemleri için Personel Daire Başkanlığında Stajyer / Kısmi Zamanlı Öğrenci Ofisi ile irtibat kurulacaktır. (Tel: 7149 - 7157 ) Birimlerde bu işlemlerden sorumlu olan personelde değişiklik olması halinde yeni personelin adı soyadı, iletişim bilgileri P.D.B.'ye bildirilmelidir.

2. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesine göre Bölüm / Birimler tarafından yapılan değerlendirmede uygun bulunan öğrencilerin bilgilerine ilişkin formlar (Akademik Birimler için Form (A), İdari Birimler için Form (B) ) doldurularak üst yazı ile Rektör Yardımcılığı Makamına, Yönergenin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yayımlanan kontenjan sayılarının iki katı kadar öğrenci öneri olarak sunulur. Rektör Yardımcılığı Makamı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu onaylanan listeler ilgili Bölüm / Birime aktarılmak üzere Personel Daire Başkanlığına bildirilir.

3. Personel Daire Başkanlığı, onaylanan listeleri Bölümlerin / Birimlerin web sitesinde yayımlanmak ve işe başlamak için gerekli olan belgeleri düzenlemek üzere ilgili Bölüm / Birime bildirir.

4. Çalışmaya hak kazanan öğrencilerin sözleşme yapmak ve işe kabul işlemleri için istenen belgeler Birim yetkililerince düzenlenerek Rektör Yardımcılığı Makamının onayına sunulur.

5. Çalışmaya hak kazanan öğrencilerden aşağıdaki belgeler ve formların doldurulması istenir:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi,

c) Akademik Birimler için Form (A), İdari Birimler için Form (B),

d) Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütnamesi,

e) Öğrenci not ortalamasını gösterir belge.

6. Çalıştırılacak öğrencilerin (Sosyal Güvenlik Kurumu) S.G.K. girişleri e-bildirge ile yapılmaktadır. S.G.K. girişi yapılmadan kısmi zamanlı öğrenci işe başlayamaz ve kendisine ücret ödenemez.

7. Aynı gün ve geriye dönük S.G.K. girişi yapılamamaktadır. Bu nedenle, öğrencinin işe başlamasından sonra yapılacak bildirimler ileriye dönük olarak işleme tabi tutulabileceğinden, geçmiş çalışmalarına ilişkin ödeme yapılamayacaktır.

8. Çalışma Süresi: Bir ayın 15. işgününden takip eden ayın 14. işgününe kadar bir aydır.

9. Ayrılan öğrencinin işten ayrılışına ilişkin onay yazısı Akademik birimlerde dekanlıklar, İdari birimlerde ilgili daire başkanlıkları / birim üst yöneticileri kanalı ile P.D.B.'ye öğrencinin ayrılış tarihini takip eden 3 gün içerisinde ulaştırılmalıdır. (Örn. Öğrencinin ayrılış tarihi 21 Ocak 2021 ise bu bilgi 24 Ocak 2021 tarihinde P.D.B.'ye bildirilmiş olmalıdır.)

10. Ayrılış, bilgilerinin S.G.K.'na E-bildirge ile bildirilmesi nedeni ile ayrılışların düzenli ve zamanında yapılması gerekmektedir. Aksi halde asgari ücretin bir katı kadar ceza ödenmesi söz konusu olacaktır.

11. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmakta iken staja başlayacak öğrenciler, kısmi zamanlı öğrencilik görevinden ayrılmalıdırlar. Ayrılış için bildirimlerinin çalıştığı Bölümce / Birimce P.D.B.'ye yapılması gerekmektedir.