1. İlgili öğrenim değişikliğine ilişkin onaylı belge fotokopisini (yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu'ndan/Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınacak eşdeğerlik belgesini de ekleyerek) dilekçe ekinde Akademik Özlük Müdürlüğü’ne teslim eder.
  2. Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından ilgilinin öğrenim durumu değişikliği sonucu derece-kademelerinde değerlendirilerek Rektörlük Makamı'nın onayına sunulur. (Öğreniminiz Akademik Özlük Müdürlüğü’ne ulaştığı tarih itibariyle değerlendirilecektir.)
  3. Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından ilgili bilgisayar kayıtları yapılır ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğü’ne makam onayının bir örneği gönderilir.
  4. Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından makam onayı ve mezuniyet belgesinin birer örneği ilgiliye tebliğ edilmek üzere ilgili birime gönderilir.