Staj Ücretlerine Yapılacak İşsizlik Fonu Katkısı

02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun'un 48'inci maddesi ile 3308 sayılı Kanuna Ek Geçici 12'nci maddesi ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı ve ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin devlet katkısı olarak ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hüküm kapsamında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında zorunlu staja tabi tutulan ve özel nitelikli işletmelerde (Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunlara ait işletmelerde mesleki eğitim gören, staj yapan ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan öğrenciler ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu kapsam dışıdır.) ücret karşılığı staj yapan öğrencilere ödenen ücretin yukarıda belirtilen kısmı İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

Söz konusu ödeme, özel işletmelere aktarım şeklinde yapılacağından, Üniversitemiz öğrencilerinden zorunlu staj eğitimine tabi olup, işletmelerle imzaladığı sözleşme gereği ücret alanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilebilmesi için http://pdb.metu.edu.tr/stajyer web adresinde yer alan formun eksiksiz doldurularak, her ay için bir sonraki ayın 5'ine kadar (Örn; 2017 Temmuz ayı bildirimleri için 05 Ağustos 2017 tarihine kadar) e-posta ile agurbuz@metu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Öğrenci stajına ilişkin işletmelerden gelen ücret ödeme bilgisi, IBAN numarası gibi bilgileri içeren sözleşme ve diğer tüm dokümanların ibraza esas olmak üzere, ilgili bölüm veya birim koordinatörlüklerince saklanması gerekmektedir.