Doğum, Askerlik ve Görevlendirme Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzne Gidiş

657 sayılı Kanunun 108. maddesine belirtilen koşulları sağlamak ve ilgilinin birim amirlerince uygun görülmesi kaydıyla, beş yıllık hizmet süresini tamamlama veya eşe refakat nedenleriyle ücretsiz izne ayrılmak mümkündür. Bu izinler amir iznine tabi olup, uygun görülmemesi halinde kullanılamaz. Beş yıllık hizmet süresini tamamlamaktan doğan ücretsiz izin hakkı ilgililer tarafından memuriyet hayatları boyunca en fazla iki defada, toplam en fazla bir yıl süreyle kullanılabilir. Eşe refakat nedeniyle ücretsiz izne ayrılmaya ilişkin koşullar, 657 sayılı Kanunun 108. maddesinde detaylandırılmıştır.

Bahsi geçen ücretsiz izinlerin kullanımı için aşağıdaki işlemler yürütülür:

  1. İlgili ücretsiz izin talebini ilgili birime dilekçe ile bildirir.
  2. Ücretsiz izin talebi ilgili birim tarafından uygun görülürse Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.
  3. Personel Daire Başkanlığı ücretsiz izin talebini Rektörlük Makamı'nın onayına sunar.
  4. Onaylanan ücretsiz izne ayrılma tarihini esas alarak Akademik Özlük Müdürlüğü gerekli bilgisayar kayıtlarını yapar ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğü’ne bilgi verir.

Ücretsiz İzinden Dönüş

  1. İlgili ücretsiz izinden döndükten sonra biriminde görevine başlar.
  2. İlgili birim ilgilinin göreve başlama tarihini Personel Daire Başkanlığı'na bildirir.
  3. Akademik Özlük Müdürlüğü ilgilinin göreve başlama tarihini esas alarak bilgisayar kayıtlarını yapar ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğüne bilgi verir.