Açıktan Atanma ve Unvan Değişikliği İşlemleri (Doçent ve Profesör Unvanları İçin)

 • İlanda belirtilen alana uygun jüri üyeleri belirlenir.
 • İlana yapılan başvurular sırasında ilgililerin getirmiş olduğu dosyalar Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir.
 • Aday, ODTÜ’de ilk kez öğretim üyesi olarak atanacak ise İngilizce mülakata alınması için işlemler başlatılır.
 • Jüri üyeleri, adayın ilana çıkılan kadroya atanmasının uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerini içeren raporları doğrudan Rektör adına gönderirler.
 • Jüri raporları tamamlanan adayın durumu Üniversite Yönetim Kurulu'nda görüşülerek söz konusu kadroya atanıp atanmamalarına ilişkin karar alınır.
 • Atanması uygun görülen kişilerin atamaları, unvan değişikliği durumunda; Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından Üniversite Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle yapılarak, bilgisayar kayıtları (ODTÜ İKYS, SGK, HİTAP ve YÖKSİS) yapılır ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğüne gerekli evraklar gönderilir.
 • Atanması uygun görülen kişilerin açıktan atanması durumunda;
 • Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemleri başlatılır.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu gelen kişilerden atanmak için gerekli evrakları tamamlaması ve sisteme yüklemesi istenir.
 • Atanmak için gerekli evraklarını teslim eden kişilerin ataması Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından yapılarak, atamanın bir örneği ilgili birime gönderilir ve ilgilinin göreve başlama tarihi sorulur.
 • İlgili birim tarafından bildirilen göreve başlama tarihi esas alınarak, Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından bilgisayar kayıtları (ODTÜ İKYS, SGK, HİTAP ve YÖKSİS) yapılır ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğüne gerekli evraklar gönderilir.

 


Açıktan Atanma ve Unvan Değişikliği İşlemleri (Doktor Öğretim Üyesi)

 • İlana başvuru sırasında aday tarafından teslim edilen dosyalar ilgili Dekanlık/Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen jüri üyelerine gönderilir ve değerlendirme sonrasında jüri raporları, jüri üyeleri tarafından ilgili birime gönderilir.
 • Aday, ODTÜ’de ilk kez öğretim üyesi olarak atanacak ise İngilizce mülakata alınması için işlemler başlatılır.
 • İlgili Dekanlık/Enstitü Müdürlüğü tarafından adayın dilekçesini, özgeçmişini, yayın ve atıf listelerini, onaylı diploma fotokopilerini, onaylı dil belgesini, akademik puanlama tablosunu, İngilizce mülakat sonucunu, jüri raporlarını ve ilgili kişi hakkındaki Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu kararını içeren atama teklifi Rektörlük Makamı'na gönderilir.
 • Atama teklifi, Rektörlük Makamı tarafından incelenerek adayın atanmasının uygun olup olmadığına karar verilir.
 • Atanması uygun görülen kişilerin atamaları, unvan değişikliği durumunda; Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından Rektörlük onay tarihi itibariyle yapılarak, bilgisayar kayıtları (ODTÜ İKYS, SGK, HİTAP ve YÖKSİS) yapılır ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğüne gerekli evraklar gönderilir.
 • Atanması uygun görülen kişilerin açıktan atanması durumunda;
 • Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemleri başlatılır.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu gelen kişilerden atanmak için gerekli evrakları tamamlaması ve sisteme yüklemesi istenir.
 • Atanmak için gerekli evraklarını teslim eden kişilerin ataması Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından yapılarak, atamanın bir örneği ilgili birime gönderilir ve ilgilinin göreve başlama tarihi sorulur.
 • İlgili birim tarafından bildirilen göreve başlama tarihi esas alınarak, Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından bilgisayar kayıtları (ODTÜ İKYS, SGK, HİTAP ve YÖKSİS) yapılır ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğüne gerekli evraklar gönderilir.

 


Açıktan Atanma İşlemleri (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Unvanları İçin)

 • İlgili kişi tarafından ilanda belirtilen birime yapılan başvurular, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Atama Kriterleri ve Başvuru İşlemleri”nde belirtildiği şekilde sonuçlandırıldıktan sonra ilgilinin söz konusu unvana atanma teklifi Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir.
 • Atama teklifi, Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuata uygunluğu açısından incelenerek gerekli bilgilerle Rektörlük Makamının onayına sunulur.
 • Atanması uygun görülen kişiler için Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemleri başlatılır.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu gelen kişilerden atanmak için gerekli evrakları tamamlaması ve sisteme yüklemesi istenir.
 • Atanmak için gerekli evraklarını teslim eden kişilerin ataması Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından yapılarak, atamanın bir örneği ilgili birime gönderilir ve ilgilinin göreve başlama tarihi sorulur.
 • İlgili birim tarafından bildirilen göreve başlama tarihi esas alınarak, Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından bilgisayar kayıtları (ODTÜ İKYS, SGK, HİTAP ve YÖKSİS) yapılır ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğüne gerekli evraklar gönderilir.

Not: Anayasa Mahkemesi'nin 29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanunun 60. maddesiyle 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendine eklenen (8) numaralı alt bendinin iptal edilmiş olması nedeniyle, Üniversitemizce atamalar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmaksızın yapılmaya başlanmıştır.