EBYS’den Doldurulacak Sağlık Raporu Formu İçin Bilgilendirme Dokümanı

Dokümanda yer alan bölümler:

 1. 1.       EBYS’den doldurulacak Sağlık Raporu Formu ile ilgili Kurallar

1.1. Genel Kurallar

1.2. Usul ve Esaslar

1.3. EBYS’den Sağlık Raporu Formu Doldurması Süreci

1.4. Sağlık Raporu Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar

 1. 2.       Rapor Türleri
 2. 3.       Örnek Ekran Görüntüleri

1. EBYS’den doldurulacak Sağlık Raporu Formu ile ilgili Kurallar

1.1. Genel Kurallar

1- EBYS’de yer alan Sağlık Raporu Formu, Üniversitemizde görev yapmakta olan tüm personelin almış olduğu sağlık raporlarının özlük kayıtlarına işlenmesi için doldurulmalıdır.

Akademik Personel:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi 

 • Öğretim üyelerini,
 • Öğretim görevlilerini,
 • Araştırma görevlilerini
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanlarını,

İdari Personel:

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi

 • Devlet Memurlarını,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine tabi

 • Sözleşmeli Personeli,

4857 sayılı İş Kanununa tabi

 • İşçi Personeli,

ifade eder.

1.2. Usul ve Esaslar

İlgili Mevzuat

Devlet Memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe “https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20112226&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5” linkinden ulaşılabilir.

657 S.K. 4/A maddesi Devlet Memurları statüsü için;

-657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi.

-Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

“Hastalık Raporlarının Verilmesi” başlıklı 5. Maddesi;

 • Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır.
 • SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından onaylandığında, istirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

 “Hastalık Raporu ve İzin Süreleri” başlıklı 6. maddesinde yer alan hükümler;

 • Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.
 • Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.
 • Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.”
 • Aile hekimi ve ODTÜ SRM tabiplerinin vereceği raporlar tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.
 • Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.

 

657 S.K. 4/B maddesi Sözleşmeli Personel için;

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10. maddesi:

“Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere (Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.) ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.”

 

657 S.K. 4/D maddesi Sürekli İşçi için;

4857 sayılı İş Kanununa tabi İşçi statüsünde görev yapan personel için 4857 sayılı İş Kanunu ve Üniversitemiz ile Tez-Koop-İş Sendikası arasında bağıtlanan Toplu İş Sözleşme hükümleri geçerlidir.

 

1.3. EBYS’den Sağlık Raporu Formu Doldurulması Süreci

1- Personel, sağlık hizmeti sunucusundan almış olduğu sağlık (iş göremezlik) raporunu (formata uygun olarak taranmış ya da aslının fotoğrafı) çalıştığı birimin sekreterliğine sağlık raporu (iş göremezlik) 24 saat içinde (tanımlı sekreter bulunmayan birimlerde birim amirine) iletir.

2-Birim sekreteri/amiri, iletilen sağlık raporu için EBYS üzerinden sağlık (iş göremezlik) raporu alan kişinin kurum sicilini sisteme girerek iş akışını başlatır.

3-Sağlık (iş göremezlik) raporu formunda yer alan personel bilgileri (Gönderen Kişi, Statü, Birim) İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminden (İKYS) anlık olarak aktarılarak gösterilir. Sekreter/amir, form üzerinde;

alanlarını iletilen sağlık raporuna uygun şekilde doldurur ve sevk edeceği yöneticiyi seçer.

4- Formda yanında * (yıldız) işareti olan alanların doldurulması zorunludur.

1.4. Sağlık Raporu Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar

1-Personel tipine göre iş akışında değişiklik olmayacaktır.

2-İlk amirin sağlık raporunu iade ve onay yetkisi olacaktır. Amir, raporun hatalı doldurulduğunu düşünüyorsa iade edebilecektir.

3- Rapor türü “Tek Hekim Raporu” olarak seçildiğinde, süre 10 günden fazla ise sistem uyarı verecektir.

4- Rapor türü “Heyet Raporu” olarak seçildiğinde, süre 10 gün veya 10 günden daha az belirtilirse sistem uyarı verecektir.

5- Girilen rapor "Tek Hekim Raporu" türündeyse, cari yıl içerisinde tek hekim kanalıyla alınacak toplam rapor süresinin ana ekranda giriş yapan personele de bilgi amaçlı gösterilecektir. Cari yıl içinde alınan ve toplamı 40 günü aşan raporların sisteme işlenmesine izin verilmeyecektir. Toplamı 40 günü aşan raporlar için sağlık kurulu onayı sonrası söz konusu sağlık raporları Personel Daire Başkanlığına resmi yazı ile bildirilecektir.

6- “Rapor Kurumu” alanı, "ODTÜ SRM" olarak işaretlendiyse protokol numarası alanı pasif olacak; değilse girilmesi zorunlu alan olacaktır.

7- Sağlık raporunun alındığı tarihte ilgili birime ulaştırılması (fiziksel iletimi mümkün olmasa dahi e-posta, anlık haberleşme kanalı vb. çevrimiçi ortamda) gerekmektedir. 

8- Yıllık izinli olunan dönemlerde “Sağlık Raporu” alındığında yıllık izinin iptal edilip raporlu olunan tarihlere göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. İzin başlama tarihi geçen yıllık izin formları iptal edilememektedir.

9- Personelin sağlık hizmeti sunucusundan almış olduğu sağlık (iş göremezlik) raporları, talep edilmesi durumunda Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere bölüm/birimlerde saklanacaktır.


2.Rapor Türleri

Tek Hekim Raporu:

Devlet Memurlarında tek hekim raporlarının cari yılda toplam 40 güne kadar olan süreleri sorguya tabi değildir. Toplam 40 günü aşan raporlar ise kontrole tabidir. Bu sebeple cari yıl içerisinde tek hekim kanalıyla alınacak toplam rapor süresinin ana ekranda giriş yapan personele de bilgi amaçlı gösterilmesi uygun olacaktır. 40 Günü aşan raporların ise sisteme işlenmeye devam etmesi, kontrol edilebilmesi için, ekrana ve EBYS üzerinden yazışma ile ayrıca Personel Daire Başkanlığı’na iletilmesi uygun olacaktır. İşçi Personel için ise gün sınırlaması olmasına gerek yoktur.

Heyet Raporu:

Heyet Raporu 10 günden fazla raporların sisteme işlenmesine olanak sağlamaktadır. İşçi ve Memur personel için herhangi bir ayrım bulunmamaktadır.

Doğum Raporu:

Doğum Raporu EBYS üzerinden doldurulmayacaktır. Doğum raporlarının, ilgili özlük birimlerine resmi yazı ile iletilmesi süreci devam edecektir.

Refakat Raporu:

Refakat Raporu EBYS üzerinden doldurulmayacaktır. Refakat raporlarının, ilgili özlük birimlerine resmi yazı ile iletilmesi süreci devam edecektir.

Özel Sağlık Kuruluşları Tarafından Düzenlenen ve Rapor Niteliği Taşımayan Belgeler:

Özel sağlık kuruluşlarında (özel muayenehaneler, özel diş klinikleri) mevzuatta olmayan farklı türlerde rapor/izin kağıdı gibi belgeler düzenlenebilmektedir. Bu tür belgelerin resmi geçerliliği bulunmadığından sürece dahil edilmeyecektir.