Üniversitemizden Dışardaki Bir Göreve Naklen Atanma İşlemleri

NOT: Akademik personel kadrolarında kanunda belirtilen süreden daha az hizmeti olanlar nakil yoluyla başka bir kuruma atanamazlar.

 • Nakil gitmek isteyen kişi gitmek istediği kuruma dilekçe ile başvurur.
 • İlgilinin dilekçesi kurum tarafından uygun görülür ise Üniversitemize ilgilinin karşı kuruma geçişinin uygun görülüp görülmediği yazı ile sorulur.
 • Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgilinin görev yaptığı birimin görüşü sorulur.

İlgilinin naklen atanması birimince uygun görülür ise,

 • İlgili birimin görüşü Rektörlük Makamınca da uygun görülür ise Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgiliye ait sicil özeti ve karşı kurum tarafından istenen evraklar ilgili kuruma gönderilir.
 • İlgili kurum tarafından kişinin ataması yapılır ve atama onayının bir örneği Üniversitemize gönderilir.
 • İlgilinin atamasından bir örnek ilgiliye tebliğ için ilgilinin çalıştığı birime gönderilerek ilgilinin ilişiğinin kesileceği gün sorulur.
 • İlgilinin ilişiğinin kesileceği gün tespit edildiğinde ilgili birim tarafından karşı kurumun atama onayı ilgiliye tebliğ edilir ve tebliğ-tebellüğ belgesinin bir örneği teslim edilir.
 • Belirlenen ayrılış tarihine uygun olarak işten (naklen) ayrılma belgesi düzenlenir ve işten ayrılış bilgi formu doldurularak Akademik Özlük Müdürlüğü e-posta adresine gönderilir.
 • Kişi işten ayrılma belgesi ve tebliğ-tebellüğ belgesinin bir örneği ile birlikte Akademik Özlük Müdürlüğü’ne başvurur.
 • Akademik Özlük Müdürlüğü ilgiliye maaş nakil bildirimi hazırlanması için gerekli belgeleri hazırlar ve ilgili, bu belgelerle birlikte Akademik Tahakkuk Müdürlüğü’ne başvurur.
 • İlgili, işten ayrılma belgesinde yer alan diğer birimlerle ilişiğini keser ve söz konusu belgeyi ilgili birime teslim eder.
 • Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan maaş nakil bildirimi ile SGK işten ayrılış bildirgesi ilgiliye teslim edilir.
 • Maaş nakil bildirimini alan ilgili, bu belge ile birlikte görev yapacağı kuruma gider.
 • İlgili, karşı kurum aynı şehirde ise tebliğ tarihinde, farklı bir şehirde ise 15 gün içinde karşı kurumda görevine başlamalıdır.
 • İmzaları tamamlanmış işten ayrılma belgesi, ilgili birim amiri ve ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir.
 • Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından ayrılış tarihi itibariyle bilgisayar kayıtları (ODTÜ İKYS, HİTAP ve YÖKSİS) yapılır.
 • İlgilinin özlük dosyası karşı kuruma gönderilir.

İlgilinin naklen atanması birimince uygun görülmez ise,

 • İlgilinin naklen gitmesinin uygun görülmediği karşı kuruma bildirilir ve nakil işlemleri sona erer.