Üniversite Yönetim Kurulu'nun 12 Aralık 2023 tarih ve 2023/35-5 sayılı kararının ekidir.

 

2023 YILI ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI BİLİMSEL MAKALE ÖDÜLÜ ESASLARI

1. ODTÜ Geliştirme Vakfı bilimsel makale ödülüne aday gösterilecek yayınların, Web of Science (WoS) veri tabanında Q1 veya Q2 kategorisinde sınıflandırılan hakemli bilimsel dergilerde tam metin olarak yayımlanmış olması gerekir.

2. Yayınlanan makalelerin yer aldığı dergilerin hangi çeyreklik kategorisi kapsamında değerlendirileceği, ilgili derginin en son güncellenen WoS sınıflama verileri dikkate alınarak her yılın Ocak ayında güncellenir. Bu nedenle, ödül başvurusunun yapıldığı tarihte bazı dergilerin çeyreklik kategorisinin farklılık gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

3. Başvurunun yapıldığı tarihte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan yayın yazarları ödüle aday olmak için başvurabilir:

a. ODTÜ kadrolarında tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanları,

b. ODTÜ idari kadro ve pozisyonlarında görev yapan tam zamanlı personel,

c. ODTÜ lisans veya lisansüstü programı öğrencileri,

d. ODTÜ'den emekli olan ve başka bir kurumda kadrolu olarak çalışmayan öğretim elemanları,

e. ODTÜ’de tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üyesi ile ortak yazarlı yayın olması koşuluyla; ODTÜ'de bulunan ÖYP’li araştırma görevlileri ve DOSAP kapsamdaki araştırmacılar

4. Ödüle aday kişinin kurum adresinin ODTÜ Senatosu'nun belirlediği "Yayınlarda Kurum Adresi Belirtilmesine İlişkin Esaslar"a uygun şekilde verilmiş olması ve bu adresin tek başına ya da başka bir kurum ile birlikte ODTÜ olması gerekir.

5. Ödüle aday gösterilecek makalenin başvurunun yapıldığı yılda veya bir önceki yılda yayımlanmış olması ve basım bilgilerinin (DOI ve cilt numarası ile yıl bilgileri) kesinleşmiş olması gerekmektedir.

6. ODTÜ Geliştirme Vakfı için ödül önerisi, yazarın başvurusu üzerine Rektörlük tarafından yapılır. ODTÜ kadrolarında tam zamanlı görev yapan öğretim elemanlarının başvurularının Üniversitemiz Akademik Performans Değerlendirme Süreç Yönetim Sistemi APSİS üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

7. Madde 3'te tanımlanan farklı yazar gruplarına, Madde 1 kapsamındaki makaleler için verilecek ödül miktarları ODTÜ Yönetim Kurulu önerisiyle ODTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

8. 2024 yılında yapılacak başvurular için belirlenen ödül miktarı WoS Q1 dergi listesinde yer alan makaleler için 6.000 TLWoS Q2 dergi listesinde yer alan makaleler için ise 3.000 TL'dir.

9. Yayınların uluslararası ortak yazarlı (yurtdışı adresli) olması durumunda ilgili ödül miktarı 1.25 katsayısı ile çarpılarak belirlenir.

10. Ödül tutarı ODTÜ adresli yazarlar arasında eşit olarak dağıtılacaktır.

11. Yazar sayısı 10'un üzerinde olan makaleler ödül kapsamı dışındadır.

12. Bir kişi en fazla bulunulan yılda yayımlanan 5, önceki yıl tarihli yayımlanan 5 makale için olmak üzere toplam 10 makale ödülü başvurusu yapabilir.

13. Yürütülen en son Akademik Performans Değerlendirme (APD) döneminde başvuru yaparak değerlendirme süreçlerine dahil olmayan üniversitemiz akademik kadrolarında tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları, son APD sürecini takip eden takvim yılında makale ödülü başvurusu yapamayacaklardır. Ancak, son APD başvuru dönemi süresince veya sonrasında üniversitemiz akademik kadrolarında tam zamanlı görev yapmaya başlayan öğretim elemanları için bu kısıtlama uygulanmaz.

14. Makale ödülü başvurusu yapılabilmesi için ilgili yayın kaydının araştırmacının ORCID web sitesindeki kişisel alanına eklenmesi ve ORCID yayın listesinde kamuoyuna açık olarak görünür olması zorunludur.