TÜR

DOÇENTLİK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER

PROFESÖRLÜK İÇİN MİNİMUM KRİTERLER

1.1.1.0.2, 1.1.1.0.4, 1.1.2.0.1 veya 1.1.3.0.1türü yayınların sayısı†

2****

4*****

(Bu türden en az 2 yayının Doçentlik unvanı aldıktan sonra yapılan çalışmalardan olması koşuluyla)

1.1.1.0.2, 1.1.1.0.4, 1.1.2.0.1, 1.1.3.0.1, 1.1.2.0.2 veya 1.1.3.0.2 türü yayınlardan alınan puan†

Bölüm ortalamasının üstünde olmak* (Bu puanın en az yarısını doktora derecesi sonrası yapılan çalışmalardan almak koşuluyla)

Bölüm ortalamasının üstünde olmak* (Bu puanın en az %40'ını doçentlik unvanı sonrası yapılan çalışmalardan almak koşuluyla)

Ulusal çalışmalardan (1.2) alınan puan

25 puan (Doktora derecesi aldıktan sonra yapılan çalışmalardan en az 12 puan almış olmak koşuluyla)

50 puan

Tez danışmanlığından  (4.0.1.1 - 4.0.1.2) alınan puan

3 puan**

12 puan**

Diğer çalışmalardan (1.1 dışında) alınan puan

50 puan

100 puan

Ders değerlendirmesi

Son 6 dönem ortalamasının 4.00'ten yüksek olması ya da normalize edilmiş puanın fakültenin üst %80'lik diliminde olması***

Son 6 dönem ortalamasının 4.00'ten yüksek olması ya da normalize edilmiş puanın fakültenin üst %80'lik diliminde olması***

TOPLAM

120 puan

240 puan

 *      Bölümdeki doçent ve profesörlerin atanmaları sırasındaki yayın puanlarının ortalamalarına dayanarak Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından belirlenen ve ilan edilen değerlerdir. Adayların başvuru tarihinde geçerli olan ve Üniversitenin web sayfalarında ilan edilmiş olan değerler esas alınır.

**      Bu kriter, bölümde yeterli sayıda lisansüstü öğrenci yoksa aranmaz. Sadece bütünleşik doktora programı olan akademik birimlerde, doçentlik atamasında bu kriterin sağlanamaması durumunda sürmekte olan tez çalışmaları dikkate alınır.

***   Profesörlük ve doçentlik kadrosuna atamalarda, ders değerlendirmesi kriterinin sağlanamaması durumunda, Fakülte İnsan Kaynakları Komisyonu (FİKK) adayın eğitimcilik performansını değerlendirir ve performansın yeterli görülmemesi durumunda adaydan ek yayın puanı istenir. Ek yayın puanına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

****    Bu yayınların ikisinin de 1.1.1.0.2, 1.1.2.0.1 ya da 1.1.3.0.1 türünde olması gerekir.

*****   Bu yayınlardan en az üç tanesinin 1.1.1.0.2 ya da 1.1.3.0.1 türünde olması gerekir.

#          Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü için 2

##        Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü için 4

###      Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için en fazla bir eser 1.1.1.0.2, 1.1.1.0.4, 1.1.2.0.1 veya 1.1.3.0.1 türü yayın dışında olabilir

‡     Bu sayının/puanın hesaplanmasında; adayın uluslararası dergi kategorisinde olmakla birlikte ulusal bir yayınevi tarafından basılan dergilerde yer alan makalelerinden, doçentliğe atamada en fazla bir adedi, profesörlüğe yükseltme ve atamada da en fazla iki adedi dikkate alınır.

‡‡      6.1.1.0.1 türü etkinliklerden, doçentliğe atamada en fazla bir adedi, profesörlüğe yükseltme ve atamada da en fazla iki adedi dikkate alınır.

 

ODTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  1. Yukarıdaki tablolarda yer alan kriterler, başvuru yapabilmek için gereken minimum koşulları göstermektedir. Bu kriterlerin sağlanması yükseltme ve atama için gerekli koşul olup, yeterli bulunmayabilir. Esas olan jüri değerlendirmesidir ve jüri raporlarında, adayın eserlerinin ve çalışmalarının içerikleri açısından değerlendirilmeleri beklenir.
  2. ODTÜ’de ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir:

a.

i) Yurt dışında tanınmış bir üniversiteden doktora derecesi almış olması, ya da

ii) Yurt içi üniversitelerden doktora derecesi alındıysa,

(1) ya doktora sonrasında, yurt dışında tanınmış bir üniversite, araştırma veya uygulama kurumunda “akademik üretim süreçlerine” en az iki dönem boyunca katılmış olması ve      bu çalışmaların ürünlerinin ilgili FİKK’in olumlu görüşü ve Fakültenin önerisiyle Rektörlükçe onaylanması,

(2) ya da yurt dışındaki uluslararası tanınmış kurum ve kuruluşlarca yapılan değerlendirmelerle dünyada alanının en seçkinleri arasına girdiğinin ortaya konulması, bu yönde uluslararası belge ve ödüllere sahip olması ve bunun FİKK’in olumlu raporuna ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu önerisine dayanarak Üniversite Yönetim Kurulu’nca onaylanması.

b. Doktorası ODTÜ’den olan adaylar için, ayrıca, ilgili FİKK değerlendirmesine dayanan Fakülte önerisinin Rektörlükçe onaylanması.

c. Yasada öngörülen değerlendirme sürecine ek olarak, adayın İngilizce ders verebilme, eğitim ve araştırma yapabilme yeteneklerini ölçmek amacıyla, adaydan tümüyle İngilizce olarak bir seminer vermesi istenir. Adayın bu seminerde başarılı bulunması gerekmektedir. ODTÜ’de daha önce bu semineri vererek başarılı bulunmuş adayların bu semineri tekrar vermesi zorunlu değildir.


ODTÜ doktoralı adaylar için yapılacak FİKK değerlendirmesinde, yurtdışı deneyime ek olarak aşağıdaki kıstaslar da göz önüne alınır:

(1)  İlgili bölümün Fakülte tarafından onaylanmış öğretim elemanı ihtiyaç/temin planında, söz konusu adayın alanı itibarıyla ne kadar öncelikli olduğu;

(2)    İlgili bölümün eleman temini için yürüttüğü çalışmalar ve eleman temininde karşılaştığı zorluk;

(3)    İlgili bölümdeki mevcut ODTÜ doktoralı öğretim üyesi ve öğretim görevlisi oranı;

(4)    Son dönem (örneğin, 3 yıl) içinde ilgili bölümde işe başlayan ODTÜ doktoralı öğretim elemanı sayısı/oranı;

(5)    Adayın, nitelikleri itibarıyla üstün durumu.