Nakil İşlemleri (Atama)

Dışarıdan Üniversitemizdeki Bir Göreve Naklen Atanma İşlemleri

 • İlgili, Üniversitemizde atanmak istediği kadronun ilanına başvurur ve kabul aldığında ilgili unvana uygun Açıktan Atama ve Unvan Değişikliği İşlemleri başlatılır.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu gelmesi halinde ilgili birimden adayın atanmak için gerekli belgeleri tamamlaması istenir. Bu aşamada aday, ilgili birime naklen atanmak istediğini bir dilekçe ile bildirir.
 • İlgilinin naklen gelme isteği ilgili birim tarafından Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.
 • Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgilinin Üniversitemize atanmasının uygun olup olmadığı ilgili kuruma yazı ile sorulur.

İlgilinin naklen atanması ilgili kurumca uygun görülür ise,

 • İlgilinin atanması hakkında olumlu görüş ve ilgiliye ait sicil özeti kurumumuza gönderilir.
 • Sicil özeti esas alınarak kişinin ilgili kadroya ataması yapılır.
 • İlgilinin atama onayı ilgili kuruma gönderilerek maaş nakil bildirimi istenir.
 • İlgili, maaş nakil bildirimini ve gerekli evrakları Personel Daire Başkanlığı'na teslim eder.
 • İlgilinin atandığı birime atama onayı ve maaş nakil bildirimi gönderilerek göreve başlama tarihi sorulur.
 • İlgilinin, maaş nakil bildiriminde yer alan tebliğ tarihinden itibaren, farklı bir şehirdeki bir kurumdan geliyor ise 15 gün içerisinde, aynı şehirdeki bir kurumdan geliyor ise aynı gün içinde görevine başlaması gerekmektedir.
 • İlgili birim göreve başlama tarihini yazı ile Personel Daire Başkanlığı'na bildirir.
 • İlgilinin göreve başlama tarihi esas alınarak, Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından bilgisayar kayıtları (ODTÜ İKYS, SGK, HİTAP ve YÖKSİS) yapılır ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğüne gerekli evraklar gönderilir.

İlgilinin naklen atanması ilgili kurumca uygun görülmez ise,

 • İlgilinin naklen Üniversitemize gelmesinin karşı kurum tarafından uygun bulunmadığı üst yazıyla ilgili birime bildirilir ve nakil işlemleri sona erer.

Not: Anayasa Mahkemesi'nin 29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanunun 60. maddesiyle 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendine eklenen (8) numaralı alt bendinin iptal edilmiş olması nedeniyle, Üniversitemizce atamalar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmaksızın yapılmaya başlanmıştır.