PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


696 Sayılı KHK ile Sürekli İşçi Kadrolarına Geçen İşçilerle Yapılacak Öğrenim Yardımı Ödemesi

Bilindiği üzere; 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçen çalışanların ücret ve sosyal hakları Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 12 Nisan 2018 tarihinde yayımlamış olduğu 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlinmeside Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Hükümleri’nde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.
 
TİS’in Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar başlıklı maddesinin A-Öğrenim Yardımı maddesi:
 
“İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere,
 

  • İlkokul için 100,00(yüz)TL
  • Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL
  • Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL
  • Yüksekokullar ve Üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL

tutarında öğrenim yardımı yapar.” hükmü gereği;
 
Üniversitemizde 696 sayılı KHK uyarınca sürekli işçi kadrosuna (Özel Güvenlik Görevlisi dahil) geçen işçilerin öğrenim yardımından yararlanabilmesi için bağlı olduğu bölüm/birim amirlerine veya amirlerce yetkilendirilmiş görevlilere;
 

  • Öğrenimde olan çocuklarının devam ettikleri okullarından alacakları öğrenci belgelerinin üzerine sicil numaralarını kendi ad ve soyadlarını yazarak en geç 17 Eylül 2018 tarihinde teslim etmesi gerekmektedir.

 

  • Bölüm/Birimlerin kendilerine teslim edilmiş olan belgelerdeki öğrenci bilgilerini bölüm/birim amirleri veya amirlerce yetkilendirilmiş görevliler tarafından aşağıdaki formun (her personel için ayrı olmak üzere) en geç 20 Eylül 2018 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

 

  • Bölüm/Birimler çalışanlara ait bilgilerin girilmesini takiben teslim almış oldukları belgelerin aslını en geç 21 Eylül 2018 tarihine kadar yazı ekinde toplu olarak Personel Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 
Öğrenim Yardımı TİS kapsamında çalışan eşlerden yalnızca birine yapılacak olup, yukarıda sözü edilen öğrenci belgesine dayalı olarak ödenecektir. Bu nedenle, 696 sayılı KHK kapsamında çalışan işçilerimizden başka bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışan eşlerinin bu yardımdan yararlanmadığına dair belge getirmeleri gerekmektedir.

NOT: Aşağıdaki form, başka bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışan eşlerin öğrenim yardımından yararlanması durumunda doldurulmayacaktır.

Not: Yüksekokul ve Üniversitede Öğrenim Gören Çocuk Sayısı için "1" seçeneği işaretlendiyse sonraki sorulara geçiniz. "Birden fazla" seçeneği işaretlendiyse Personel Daire Başkanlığı'na iletilen öğrenim belgeleri esas alınacaktır.