PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Askerlik İşlemleri

Askere Gidiş İşlemleri

 

Askerlik nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilir uygun görülmesi halinde askerlik görevinizi yaptıktan sonra tekrar görevinize dönebilirsiniz. Askerlik için ücretsiz izin talebiniz uygun görülmez ise istifa etmeniz gerekecektir.

 

 1. İlgili kişi birimine askerlik sevk belgesinin bir örneği ve ücretsiz izne ayrılmak istediğini gösterir dilekçesiyle başvurur.
 2. İlgili birim bu isteği uygun görür ise bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlüğün de onayıyla Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.
 3. Personel Daire Başkanlığı bu belgeleri Rektörlük Makamı'nın onayına sunar.
 4. Onaylanmış belgeleri esas alarak Personel Daire Başkanlığı gerekli bilgisayar kayıtlarını tamamlar, Sosyal Güvenlik Kurumu girişlerini yapar ve tahakkuk işlemleri için Personel Daire Başkanlığı'nın ilgili birimlerine bilgi verir.
 5. Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgilinin ücretsiz izinli sayılmasının uygun görüldüğü ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ilgili birime bildirir.

 


 

Askerden Dönüş İşlemleri

 

 1. İlgili, birimine ve Personel Daire Başkanlığı'na askerlik terhis belgesi örneği vererek biriminde görevine başlar.
 2. İlgilinin görev yaptığı Birim ilgilinin görevine başlama tarihini belirten yazı ile terhis belgesinin bir örneğini bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.
 3. Personel Daire Başkanlığı ilgilinin askerlik hizmetinin değerlendirildiğini gösterir belgeyi (makam onayı) hazırlar ve Rektörlük Makamı'nın onayına sunar.
 4. Makam onayı esas alınarak Personel Daire Başkanlığı tarafından gerekli bilgisayar kayıtları tamamlanır, Sosyal Güvenlik Kurumu girişleri yapılır ve tahakkuk işlemleri için Personel Daire Başkanlığı'nın ilgili birimlerine bilgi verilir.
 5. Makam onayının bir örneği kişiye tebliğ edilmek üzere Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ilgili birime gönderilir.

 


 

Öğrencilik Dışındaki Nedenlerle Askere Tehir İşlemleri


 1. Hizmetinin özelliği sebebiyle veya önemli projede çalıştığından sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan Üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyelerinin, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yıla kadar sevkleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, tehir edilebilir.
 2. Önemli projede çalıştığından ertelemesi teklif edilenler için düzenlenen Teklif Formuna, yükümlünün görevli olduğu projeyle ilgili bilgileri içeren LAHİKA-1 Form tanzim edilerek eklenir.
 3. Lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olan yükümlülerden, mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını tamamladıktan sonra, yurt içinde veya yurt dışında çalıştıkları bilim dallarına, dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunan yükümlülerin sevk tehirleri, çalışmalarını devam ettirdikleri sürece, 36 yaşını dolduruncaya kadar yapılabilir.
 4. Bu yükümlülerin; sevk tehiri teklifi, sevk tehiri uzatma teklifi ve sevk tehiri iptal teklifinde Teklif Formu kullanılır.