PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Nakil İşlemleri

Dışardan Üniversitemizdeki Bir Göreve Naklen Atanma İşlemleri

 

 • İlgili Üniversitemizde atanmak istediği kadronun ilanına başvurur ve kabul aldığında naklen atanmak istediğini bir dilekçe ile bölümüne bildirir.
 • İlgilinin naklen gelmek istediğini belirtir bir kapak yazısıyla atanacağı kadroya ilişkin teklif ilgili birim tarafından ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığıyla Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.
 • Personel Daire Başkanlığı'nca ilgili yönetmeliğe uygunluğu incelenen teklif onay için Rektörlük Makamı'na gönderilir.
 • Teklif onaylandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgilinin Üniversitemize atanmasının uygun olup olmadığı ilgili kuruma yazı ile sorulur.İlgilinin naklen atanması ilgili kurumca uygun görülür ise,


 • İlgilinin atanması hakkında olumlu görüş ve ilgiliye ait sicil özeti kurumumuza gönderilir.
 • Sicil özeti esas alınarak kişinin ilgili kadroya ataması yapılır.
 • İlgilinin atama onayı ilgili kuruma gönderilerek maaş nakil bildirimi istenir.
 • İlgili maaş nakil bildirimini ve gerekli evrakları Personel Daire Başkanlığı'na teslim eder.
 • İlgilinin atandığı birime atama onayı ve maaş nakil bildirimi gönderilerek göreve başlama tarihi sorulur.
 • İlgili birim Dekanlık / Müdürlük kararıyla göreve başlama tarihini yazı ile Personel Daire Başkanlığı'na bildirir.
 • Personel Daire Başkanlığı birim tarafından gönderilen göreve başlama tarihini esas alarak bilgisayar kayıtlarını, Sosyal Güvenlik Kurumu girişini yapar ve tahakkuk işlemleri için ilgili birimlerine gerekli evrakları gönderir.

 


İlgilinin naklen atanması ilgili kurumca uygun görülmez ise,


 • İlgilinin naklen Üniversitemize gelmesinin karşı kurum tarafından uygun bulunmadığı üst yazıyla ilgili birime bildirilir ve nakil işlemleri sona erer.

 Üniversitemizden Dışardaki Bir Göreve Naklen Atanma İşlemleri


NOT: Akademik personel kadrolarında kanunda belirtilen süreden daha az hizmeti olanlar nakil yoluyla başka bir kuruma atanamazlar.

 

 • Nakil gitmek isteyen kişi gitmek istediği kuruma dilekçe ile başvurur.
 • İlgilinin dilekçesi kurum tarafından uygun görülür ise Üniversitemize ilgilinin karşı kuruma geçişinin uygun görülüp görülmediği yazı ile sorulur.
 • Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgilinin görev yaptığı birimin görüşü, ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla sorulur.

 

İlgilinin naklen atanması birimince uygun görülür ise,


 • İlgili birimin görüşü Rektörlük Makamı'nın onayından geçer ve Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgiliye ait sicil özeti ve karşı kurum tarafından istenen evraklar ilgili kuruma gönderilir.
 • İlgili kurum tarafından kişinin ataması yapılır ve atama onayının bir örneği Üniversitemize gönderilir.
 • İlgilinin atamasından bir örnek ilgiliye tebliğ için ilgilinin çalıştığı birime ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ile gönderilerek ilgilinin ilişiğinin kesileceği gün sorulur.
 • İlgilinin ilişiğinin kesileceği gün tespit edildiğinde ilgili birim tarafından ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ilgilinin tebliğ ve ayrılış tarihleri Personel Daire Başkanlığı'na bildirilir. Ayrıca işten (naklen) ayrılma belgesi  düzenlenir ve işten ayrılış bilgi formu doldurularak e-posta ile Personel Daire Başkanlığı, Akademik Özlük Müdürlüğü'ne gönderilir.
 • Kişi işten ayrılma belgesinde yer alan birimlerle ilişiğini keser ve söz konusu belgeyi ilgili birime teslim eder.
 • Personel Daire Başkanlığı'na önceden bildirilmiş olan tebliğ ve ayrılış tarihleri esas alınarak hazırlanan maaş nakil bildirimi ilgiliye teslim edilir.
 • Maaş nakil bildirimini alan ilgili, bu belge ile birlikte görev yapacağı kuruma gider.
 • İmzaları tamamlanmış işten ayrılma belgesi, ilgili birim amiri ve ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra mal bildirim formu ile birlikte ilgili birim tarafından ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.
 • Personel Daire Başkanlığı işten ayrılma belgesini Rektörlük Makamı'na onaya sunar.
 • Rektörlük Makamı'nın onayından gelen işten ayrılma belgesindeki tarihi esas alarak Personel Dairesi Başkanlığı bilgisayar kayıtlarını, Sosyal güvenlik Kurumu girişlerini ve tahakkuk işlemlerini yapar.
 • Rektörlük Makamı'nın onayından gelen işten ayrılma belgesinin bir örneği ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ilgili birime gönderilir.
 • Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgilinin özlük ve sicil dosyaları ilgili kuruma gönderilir.

 

İlgilinin naklen atanması birimince uygun görülmez ise,


 • İlgilinin naklen gitmesinin uygun görülmediği karşı kuruma bildirilir ve nakil işlemleri sona erer.