Bilgi Güvenliği Politikası


Organizasyon Şeması


2021 Yılı PDB Faaliyet Raporu


PDB Müdürlükleri Evrak Kayıt Numaraları

89162867     Akademik Özlük Müdürlüğü
92184023 İdari Özlük Müdürlüğü
27989161 Akademik Tahakkuk Müdürlüğü
Harcırah Tahakkuk Müdürlüğü
23618647 İdari Tahakkuk Müdürlüğü
80230787 Akademik Görevlendirme Müdürlüğü
95548078 Ek Ders Ücretleri Tahakkuk Müdürlüğü
81876744 Eğitim Koordinatörlüğü
92475066 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü

PDB Görev Dağılımı


Akademik Özlük Müdürlüğü

 • Atama, özlük işlemleri, terfi, disiplin, kadro takibi, unvan değişikliği,
 • 35. Madde-ÖYP(Tüm özlük işlemleri),
 • Kadro ilan işlemleri,
 • Akademik nakil,
 • Kimlik İşlemleri
 • İdari görev, vekalet, 1416 sayılı kanuna tabi personel işemleri, mecburi hizmet İşlemleri,
 • Askerlik (izin, yazişma),
 • Yıllık izin, dogum izni, mazeret izni, ücretsiz izin, refakat izni,
 • Raporların takibi,
 • Emeklilik, istifa ve vefat gibi ayrılış işlemleri
 • Öğretim üyeleri atama, jüri ve ilan işlemleri,
 • Mal bildirim işlemleri,
 • Hizmet birleştirme, hizmet hesabı,
 • Borçlanma İşlemleri,
 • Lojman formlarının kontrolü,
 • Yuva formlarının kontrolü,
 • Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğretim üyelerinin yükseltirme işlemleri.

Akademik Görevlendirme Müdürlüğü

2547 Sayılı Kanunun:

 • Madde 39: Uzun- kısa, yurtiçi-yurtdışı, destekli-desteksiz, aylıklı-aylıksız görevlendirmeler,
 • Madde 33: Yurtdışı doktora eğitimi görevlendirmeleri,
 • Yurtdışında görevlendirilenlerin askerlik tecil işlemleri, görev pasaportu veya yeşil pasaport işlemleri, taahhütname ve kefaletname işlemleri, mecburi hizmet borcu işlemleri,  
 • Madde 31 ve 40- a, b, c, d Ek görevli öğretim elemanı görevlendirme işlemleri, sigorta girişi ve kimlik düzenlenmesi.
 • Madde 34: Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı görevlendirme işlemleri, unvanda yükselme işlemleri, sigorta girişleri ve kimlik düzenlenmesi.
 • Misafir yabancı uyruklu öğretim elemanı görevlendirme ve kimlik düzenlenmesi işlemleri,
 • Madde 38: Kamu kurum ve kurumlarında görevlendirmeler,
 • ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu görevlendirmeleri,
 • 4691 sayılı Kanun gereği TEKNOKENT görevlendirmeleri,
 • Doçentlik Sınavında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerinin işlemleri,
 • Doktora sonrası araştırmacı (DOSAP) ve (DSA) görevlendirme ve kimlik düzenlenmesi işlemleri.
 • YÖK, Dış İşleri Bakanlığı ve  ÜAK’un talep ettiği istatistiki bilgilerin iletilmesi işlemleri.
 • Lojman formlarının kontrolü.

Akademik Tahakkuk Müdürlüğü

 • Akademik Personelin aylık ücretleri, gecikmeli maaş, fark bordroları ve Sosyal Güvenlik Harcamaları
 • Ayrılan akademik personelin borçlanma işlemleri
 • 2547 SK’nun 39. md. uyarınca yurtdışında görevlendirilen personelin YÖK bursu işlemleri
 • Akademik Personelin sosyal yardım işlemleri (Doğum, ölüm, çocuk ve eş yardımı)
 • Şahıs emeklilik formları
 • Temsil ve makam tazminatlarının ödemelerinin takibi
 • Ek ödenek talepleri
 • Sendika üyelik ve ayrılma işlemlerinin takibi.
 • Lojman kirası, telefon, elektrik, yuva ve icra kesintilerinin takibi,
 • Personel nakil bildirim formun hazırlanması.
 • Mecburi hizmet bordo dökümü hazırlanması
 • Naklen ayrılan Araştırma Görevlilerinin (35.md.) bordro dökümünün hazırlanması,

Harcırah Tahakkuk Müdürlüğü

 • Yolluklar (Akademik, Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi)
 • ÖYP kapsamındaki personelin yurt içi/dışı yolluk ödemeleri
 • Sürekli görev yollukları (emekliler ve nakiller)

Ders Ücretleri Tahakkuk Müdürlüğü

Anayasanın 128. md ve 657 S.K. 176. md, 2914 S.K. 11. md, 2547 S.K. 31., 36., 40., 43. ve 46. md.’leri, 4702 S.K., ve 5234 S.K. ve ikincil mevzuatlarına dayanılarak ek çal. karşılıkları ödemeleri kapsamında:

 • Tam zamanlı öğretim elemanı ek ders ücretleri: Örgün Eğitim, II. Öğretim, TYL Programları, ve SUNY Programları ek ders ücretleri, Yaz Okulu, Tatil Dönemi, ve Yaz Stajı
 • Arazi Çalışması ders ücretleri
 • Yarı zamanlı öğretim elemanı ve yarı zamanlı tatil dönemi ders ücretleri,
 • ODTÜ Anaokulu öğretmenleri ders ve ODTÜ Personeli fazla mesai ücretleri,
 • Misafir öğretim elemanları konferans ücretleri,
 • SUNY Koordinasyonu ve ders ücretleri,
 • DU Performans ve süreç çalışmaları,
 • Humboldt Koordinasyonu ve ders ücretleri,
 • Final ücretleri,
 • Tüm uygulamaların fark işlemleri ve yazışmaları,
 • 29 Mayıs 2012 tarih ve 2012/1 Sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın 23. Md. Akademik Jüri Ücreti ödemeleri,
 • Öğretmenlik uygulaması ders ücretleri
 • Hizmet içi eğitim ödemeleri.

İdari Özlük Müdürlüğü

Memurlar:

 • Atama işlemleri,
 • Terfi işlemleri,
 • SGK işlemleri,
 • Kadroların takibi,
 • Disiplin işlemleri,
 • Nakil gitme ve nakil gelme işlemleri,
 • Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı işlemleri,
 • Pasaport işlemleri,
 • Yıllık izinlerin takibi,
 • Sağlık raporu takibi,
 • Mal bildirimi işlemleri,
 • Emeklilik ve istifa işlemleri,
 • Sendika işlemleri,
 • Hizmet birleştirme işlemleri
 • Giyim yardımı işlemleri (Alım-),
 • Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'na Kadro ve Faaliyet Raporları'nı hazırlamak,
 • Lojman formlarının doğruluk kontrolü
 • Yuva müracaat formalarının doğruluk kontrolü
 • Personelin gerekli yazışmaları (Kurum içi ve dışı yazışmaları, üniversitemizde çalıştığına dair yazının hazırlanması, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu işlemleri)
 • Mevzuatların takibi.

Sürekli İşçi ve Geçici İşçi:

 • İşçi alımları işlemleri,
 • SGK işlemleri,
 • Atama işlemleri,
 • Maliye bakanlığına bilgi verilmesi işlemleri (Alımlar ve ayrılanlar hakkında)
 • Disiplin işlemleri,
 • Pasaport işlemleri,
 • Yıllık izinlerin takibi,
 • Sağlık raporu takibi,
 • Mal bildirimi işlemleri,
 • Emeklilik ve istifa işlemleri,
 • Sendika işlemleri,
 • Toplu İş Sözleşmesi için hazırlıkların yapılması, görüşmelere katılınması ve bilgi verilmesi,
 • Giyim yardımı işlemleri (Alımı),
 • Lojman formlarının doğruluk kontrolü,
 • Yuva müracaat formalarının doğruluk kontrolü,
 • Personelin gerekli Yazışmaları (Kurum içi ve dışı yazışmaları, üniversitemizde çalıştığına dair yazının hazırlanması, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu işlemleri),
 • Mevzuatların takibi.

Sözleşmeli Personel:

 • Atama işlemleri,
 • Vize işlemleri,
 • Sözleşmelerin hazırlanması,
 • SGK işlemleri,
 • Proje personellerinin işlemleri (İleri araştırma projelerin personel işlemleri),
 • Maliye Bakanlığı'na bilgi verilmesi işlemleri (Alımlar ve ayrılanlar hakkında),
 • Disiplin işlemleri,
 • Pasaport işlemleri,
 • Yıllık izinlerin takibi,
 • Sağlık raporu takibi,
 • Mal bildirimi işlemleri,
 • Emeklilik ve istifa işlemleri,
 • Sendika işlemleri,
 • Toplu İş Sözleşmesi için hazırlıkların yapılması, görüşmelere katılınması ve bilgi verilmesi,
 • Yuva müracaat formalarının doğruluk kontrolü,
 • Personelin gerekli Yazışmaları (Kurum içi ve dışı yazışmaları, üniversitemizde çalıştığına dair yazının hazırlanması, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu işlemleri).

İdari Tahakuk Müdürlüğü

 • İdari personel ücret ve sosyal güvenlik ödemeleri ve işlemleri,
 • Memur, sözleşmeli personel: Maaş, maaş farkları, asgari geçim indirimi,
 • İşçi: Maaş, ikramiye, kıdem tazminatı, asgari geçim indirimi, fazla mesai ve vasıta yardımı ödemeleri, sosyal yardım ödemeleri,
 • İşçi, sözleşmeli personel: Ücret Artışı,
 • Yabancı uyruklu sözleşmeli personel: Maaş, maaş farkları, AGİ ödemesi,
 • Memur: Fazla mesai, sosyal yardım ödemeleri,
 • Mutemetlik: Tüm personel ödemelerinin banka hesaplarına aktarılması.,
 • Sigortalı çalışanların vizite ve geçici iş görememezlik işlemlerinin takibi,
 • Proje personeli ücret ve AGİ ödemeleri (DPT),
 • Kısmi süreli çalışan öğrenci ve stajyer öğrenci ücretleri ve sigorta işlemleri,
 • Emeklilik ikramiyesi ve ölüm yardımı ödemesi,
 • Yönetim giderleri ve katılma payı giderleri,
 • Sigorta primleri ve emekli kesintileri prim bildirgelerinin düzenlenmesi,
 • İdari personel statüsünde çalışanların icra işlemlerinin takibi,
 • Kamu görevlileri sendikaları işlemlerinin yürütülmesi.

Eğitim Koordinatörlüğü

 • Akademik Gelişim Programı'nın (AGEP) planlamasını yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • İdari Personel Gelişim Programı'nın (İGEP) planlamasını yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Üniversite Rektörlüğü tarafından talep edilen eğitim programlarının gerçekleştirilmesi için planlama yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından talep edilen ve onaylanan eğitimler için planlama yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Üniversitenin diğer birimleri tarafından talep edilen ve onaylanan eğitimler için planlama yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • PDB Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi için eğitimler planlamak, eğitimler vererek yaygınlaştırılması sağlamak, 
 • Eğitimlerin değerlenmesini sağlamak ve değerlendirme raporu hazırlamak,
 • Eğer gerekiyorsa, eğitim etkinliğinin değerlendirmesini sağlamak.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü

 • İK ya güncel sistem değişikliklerini eklemek, 
 • İKY Sistemi ile bordro programlarının entegrasyonu için destek sağlamak,
 • İKY Sistemi'nde rapor tanımlamak ve geliştirmek,
 • İKY ve Bilişim Veri tabanlarından veri çekilmesi, gerektiğinde üst makamlara sunulması,
 • İlgili kamu kurumlarına veri hazırlanıp gönderilmesi,
 • İK kullanıcılarının sisteme erişimlerinde sadece bağlı oldukları birimin hizmet verdiği personel tiplerini ve kişisel bilgilerini görecekleri, erişimin sadece izleme ya da veri girme özellikleri mi olacağına göre farklılaşan ekran düzenlemelerini yapmak,
 • Fakülte ve Daire Başkanlıklarına ve diğer birimlere, (ÖGEB, İç Hizmetler Md.lüğü, ÖİDB, vb.) birimleriyle ilgili bilgileri görmek için yararlanabilecekleri hazır raporları tanımlamak ve sadece ilgili personel bilgilerine ulaşabilecekleri ekranların Oracle İK tarafında yapılandırmak,
 • Üniversitemizde devam etmekte olan bilişim projelerine destek vermek.